Nex-Group – Dystrybutor Maszyn Budowlanych

Regulamin

I Wstęp

1.1. Niniejszy regulamin określa: 

warunki zamawiania produktów, 

zasady składania reklamacji oraz rezygnacji z zamówienia

pomiędzy firmą NEX GROUP INT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Brzezinach 28A, gmina Halinów 05-074, NIP 822-238-13-43, zwaną NEX Group, a osobą fizyczną lub prawną zamawiającą wyceny i usługi, zwaną dalej Klientem.

1.2. Definicje:

a) Witryna internetowa – strona internetowa NEX Group dostępna pod adresem https://nex-group.pl/kontakt/,

b) Regulamin – niniejszy regulamin określający ww. warunki zamawiania usług, składania reklamacji oraz rezygnacji z zamówienia,

c) NEX Group – sprzedawca – NEX GROUP INT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Brzezinach 28A, gmina Halinów 05-074, NIP 822-238-13-43, REGON: 38615759600000,

d) Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub konsument nie prowadzący działalności gospodarczej, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez NEX Group.

e) Sklep Internetowy – dostępny pod adresem https://sklep.nex-group.pl/ sklep internetowy, umożliwiający Klientowi zakup towarów na określonych warunkach, od NEX Group

1.3. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez NEX Group polegają na:

a) Składaniu zamówień na produkty oferowane do sprzedaży na https://sklep.nex-group.pl/

b) przesyłanie informacji handlowych na wskazany numer telefonu lub adres e-mail.

1.4. Wszystkie informacje o produktach i usługach podane na stronie https://sklep.nex-group.pl/, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.5. Przed złożeniem zamówienia Klient proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację,

II Warunki składania zamówień

2.1. Do realizacji zamówienia NEX Group przystąpi tylko wówczas gdy:

a) Klient przekaże pełne zamówienie ze wszystkimi wytycznymi, szczegółami zamówienia, a także danymi niezbędnymi do wystawienia faktury i zrealizowania usługi,

b) Klient dokona pełnej wymaganej przedpłaty, lub całkowitej opłaty za zamówienie, a wpłata zostanie zaksięgowana na koncie bankowym firmy.

Przystąpienie do realizacji zamówienia bez spełnienia powyższych punktów jest niemożliwe.

III Ochrona danych osobowych

3.1. Klient, wypełniając Formularz Rezerwacji proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez NEX Group zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).

3.2. Dane osobowe są przetwarzane przez NEX Group wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w § 1 pkt 1.3 niniejszego Regulaminu. 

3.3. Klient ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy  NEX Group.

3.4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w dokumencie Polityka prywatności witryny internetowej https://nex-group.pl/.

IV Postanowienia końcowe

4.1 Regulamin dostępny jest na stronie Internetowej pod adresem:

https://nex-group.pl/regulamin

Na żądanie klienta Regulamin jest wysyłany pocztą elektroniczną lub drukowany i przekazywany osobiście klientowi.

4.2 O zmianach w powyższym Regulaminie Klienci będą informowani na stronie Internetowej Regulaminu, gdzie będzie widoczna data ostatniej modyfikacji regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez NEX Group, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

4.3 Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4.4 W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe.

4.5. Regulamin obowiązuje od dnia 30.04.2024